Το έργο SCOUT

Το Πλαίσιο

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότεροι νέοι μετανάστες και πρόσφυγες από διάφορες χώρες έχουν έρθει στην Ευρώπη για ποικίλους λόγους. Δεδομένου ότι η ένταξη στην αγορά εργασίας αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι άνθρωποι αυτοί να οικοδομήσουν μια νέα ζωή στις χώρες υποδοχής, είναι καθοριστική η αναγνώριση των τυπικών και ιδιαίτερα των μη τυπικών και ανεπίσημων δεξιοτήτων και ικανοτήτων τους.

 

Ιδέες και Αποτελέσματα

Το έργο SCOUT έχει αναπτύξει μια πρακτική εργαλειοθήκη για τους συμβούλους που εργάζονται με νέους μετανάστες, παρέχοντας διαφορετικά μέσα για την αξιολόγηση των ικανοτήτων που είναι προσαρμοσμένα στους νέους μετανάστες και τα οποία θα τους βοηθήσουν να βρουν πρόσβαση στην εκπαίδευση, την κατάρτιση ή την εργασία. Μια προσαρμοσμένη έκδοση του ProfilPASS αποτελεί τον πυρήνα της εργαλειοθήκης.

Αυτή η έκδοση διακρίνεται όχι μόνο από τη διάθεσή της σε απλή γλώσσα, αλλά και από νέα προσέγγιση παρουσίασης  με εικόνες , σχεδιαγράμματα και σχετικά ανάλογα εργαλεία  που διευκολύνουν την χρήση, ώστε το ProfilPASS να είναι προσβάσιμο και αξιοποιήσιμο από  και για  τους νέους μετανάστες  . Εκτός από την εργαλειοθήκη SCOUT-toolkit, το πρόγραμμα θα διαθέσει και επιμορφωτικό  πρόγραμμα καθώς και  εγχειρίδιο  προς Εκπαιδευτές Συμβούλους , το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για την επιμόρφωση  συμβούλων – εκπαιδευτών ενηλίκων . Τριάντα (30) σύμβουλοι (5 από κάθε χώρα ) θα επωφεληθούν από την κατάρτιση.

Η πιλοτική εφαρμογή του  θα πραγματοποιηθεί ήδη από τον  Ιανουάριο του 2019 και τα αποτελέσματα θα αξιοποιηθούν για ην βελτίωση  των προϊόντων- υπηρεσιών. Στη φάση των πιλοτικών  εφαρμογών, 120 νέοι μετανάστες θα επωφεληθούν από την παροχή συμβουλευτικής με τη χρήση της εργαλειοθήκης SCOUT-toolkit.

Χρηματοδότηση Leonardo

Το σχέδιο αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Η παρούσα δημοσίευση (ανακοίνωση) δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.