Συντονιστής Φορέας

German Institute for Adult Education
Leibniz Centre for Lifelong Learning (DIE)
Goran Jordanoski
Heinemannstraße 12-14
53175 Bonn
+49 228 / 3294 214
jordanoski@die-bonn.de
Germany

Διεύθυνση επικοινωνίας
εταίρου info@kekdafni.gr
Κορίνθου  337 & Μιαολη, Πάτρα

Tel: +302610341472
Υπόψιν : Βασιλική Τσεκούρα