Συμβουλευτική

Γιατί είναι σημαντική η συμβουλευτική

Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν πλήρη επίγνωση των δεξιοτήτων τους. Σπάνια βιώνουν τον  αναστοχασμό και  την  εξερεύνηση των δεξιοτήτων τους. Για τον λόγο αυτό είναι σημαντικό να παρασχεθεί συνοδευτική συμβουλευτική και υποστήριξη.  Επιπλέον, πέρα από τον φάκελο το δεύτερο σημαντικό στοιχείο του  ProfilPASS είναι άρα και η επαφή με συμβούλους του ProfilPASS που επικουρούν τους ανθρώπους να ανακαλύψουν τι δεξιότητες έχουν.  Οι σύμβουλοι του ProfilPASS  εκπαιδεύονται σε ένα μάθημα στο οποίο μαθαίνουν τη φιλοσοφία και τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις.

Εκπαίδευση εκπαιδευτών

Here you find the documentation of the ProfilPASS-training that took place in November 2014.

Here you find the train-the-trainer material in the languages of the participating countries:
(EN) ProfilPASS-Trainingmaterial
(ES) ProfilPASS-Trainingmaterial
(F) ProfilPASS-Trainingmaterial
(SL) ProfilPASS-Traingmaterial